Philosophers’ Abode

Despite unsettled political conditions, Armenia was a haven of a great many philosophers from the 11th to the 14th centuries. Some of the more prominent philosophers were Hovan Orodnetsi (1315-1386), Krikor Datevatsi (1346-1409), Hovhannes Imasdaser (died in 1129). Krikor Makisdross (11th century) and Vahram Rappouni (13th century). Recovering ancient Armenian and Greek philosophy, they formulated some of the central principles of modern pragmatic philosophy some two centuries in advance of the English empiricists headed by Francis Bacon.

Despite unsettled political conditions, Armenia was a haven of a great many philosophers from the 11th to the 14th centuries. Some of the more prominent philosophers were Hovan Orodnetsi (1315-1386), Krikor Datevatsi (1346-1409), Hovhannes Imasdaser (died in 1129). Krikor Makisdross (11th century) and Vahram Rappouni (13th century). Recovering ancient Armenian and Greek philosophy, they formulated some of the central principles of modern pragmatic philosophy some two centuries in advance of the English empiricists headed by Francis Bacon.

You May Also Like
Read More

Մղձավանջ

Սամվել Խալաթյան, Երևան, 27 սեպտեմբեր 2023 – Նարես մնացել է Ճարտարում, մի բան արե՜ք… … Վերջին պաշտոնական տվյալներով՝…
Read More