Poison for Profit

A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


You May Also Like
Read More

Ի՞նչ հետևություն անել ուսուցիչների կամավոր արտոնագրման գործընթացից

Լևոն Բաբաջանյան, Երևան, 13 Նոյեմբեր 2021 Հոկտեմբերին անցկացված ուսուցիչների կամավոր արտոնագրման (ատեստավորման) արդյունքները հայաստանյան լրատվության մէջ լայն քննարկումների…
Read More