Poison for Profit

A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


A Panel Discussion organized by Nakhijevan Institute of Canada, Armenian Women's Association of Canada & Keghart.com
Reported by Christine Dirtadian Kouyoumdjian and published in Abaka & Horizon of Montréal. Excerpts were shot by Horizon TV. A full length video of the event will soon be available for Keghart.com readers.


You May Also Like
Read More

Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձը

16 Նոյեմբեր 2020 Յարգելով Նախագահ Արմեն Սարգսեանի պաշտօնը կը հրատարակենք իր ուղերձը վերապահութեամբ: Փոխանակ հանդարտեցնելու բորբոքուած իրավիճակը՝ ան…
Read More