Position of the Media on the Genocide of Armenians

Wikipedia, 24 April 2015

The position of the media on the Armenian Genocide varies depending on geography. Many American, French, German and Russian agencies write about the Armenian Genocide as a fact, while most British agencies talk about it as a dispute between the Turks and the Armenians.

Wikipedia, 24 April 2015

The position of the media on the Armenian Genocide varies depending on geography. Many American, French, German and Russian agencies write about the Armenian Genocide as a fact, while most British agencies talk about it as a dispute between the Turks and the Armenians.

You May Also Like
Read More

ԱՆԿՈՒՄ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, Ապրիլ 2021 «Կեանքում, գէթ մէկ անգամ, բախտը թակում է իւրաքանչիւրի դուռը, միայն թէ, շատ…
Read More