Propaganda or Substantive Change

Editorial Board, Toronto, 8 May 2014

Reaction to Turkish Prime Minister Recep Erdogan’s statement regarding the Genocide of Armenians has been swift, diverse, and global. Response ranged from the congratulatory to the skeptic, if not cynical. In addition to reaction from Armenian writers/organizations and Turkish observers, there was widespread coverage in third-party media and by politicians. While observer reaction has been diverse, most agreed that Erdogan’s condolences to Armenians was unexpected and remarkable. A common theme among the nay-sayers was the accusation that Erdogan’s statement was a propaganda tactic to water down the impact of the  99th commemorations of the Genocide and weaken that of the far- more-dramatic centenary commemorations next year. While holding many reservations about Erdogan’s statement, Keghart.com believes that it might widen the Genocide dialogue in Turkish civil society and between Armenians an Turks.

ԱԱՀ-ի Խօսքը Էրտողանի Ուղերձին Առիթով

Էրտողանի 23 Ապրիլի ուղերձը  Օշին Էլակէօզ

Until Erdogan Calls It ‘Genocide’  Atom Egoyan

We’re No Longer Impressed: We’ve Changed  Taner Akçam

Open Letter to PM Recep Tayyip Erdoğan  Zoryan Institute

Where Do We Go from Here?  Raffi Bedrosyan

Answering the Devious Double Act  ANCC

That’s Enough! Stop Denialism!  Human Rights Association, Turkey

Turkey Must Accept the Truth About the Genocide  Jonathan Kay

Sorry, No Apology from Turkey to Armenians   The Globe & Mail Editorial

 

You May Also Like
Read More

Ռաֆֆի Թօքաթլեան

Հարցազրոյց՝ Համօ ՄոսկոՖեանի, Պէյրութ, 27 Յունուար 2010 Լիբանանեան և Լիբանանահայ Քանդակագործութեան Դեսպանը Համաշխարհային Արուետի Անդաստանին Մէջ Զէյթունի 1895-96…
Read More