Reflections on “Soccer Diplomacy” In The International Press (In Armenian)

By Narineh Harutyunian, Armenia, Published in Actual Policy Journal, 18 September 2008

 

The soccer match between the teams of Armenia and Turkey came to be an event focusing the attention of the international community on problems of history in Armeno-Turkish relations. (Article in Armenian)

By Narineh Harutyunian, Armenia, Published in Actual Policy Journal, 18 September 2008

 

The soccer match between the teams of Armenia and Turkey came to be an event focusing the attention of the international community on problems of history in Armeno-Turkish relations. (Article in Armenian)

 

You May Also Like
Read More

Ո՞վ է Հայը…

Երվանդ Խոսրովյան, Եվրոպայի հայերի համագումար, 26 հոկտեմբեր 2010 Վերջին օրերին նորից այն հին նվագն է նվագվում, թե ով…
Read More