Remembrance Day, 25 April 2009

The video is in Armenian language following a very brief English introduction

Almost a decade later would I have changed anything substantial? I think no, except perhaps telling that there is hope in reference to "Ten Days that shook Armenia". However, I have serious doubts whether free and fair elections can take place under the auspices of the present Parliament (Azkayin Joghov) unless an independent Election Commission is established. Dikran Abrahamian

The video is in Armenian language following a very brief English introduction

Almost a decade later would I have changed anything substantial? I think no, except perhaps telling that there is hope in reference to "Ten Days that shook Armenia". However, I have serious doubts whether free and fair elections can take place under the auspices of the present Parliament (Azkayin Joghov) unless an independent Election Commission is established. Dikran Abrahamian

You May Also Like
Read More

ԱՆԿՈՒՄ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, Ապրիլ 2021 «Կեանքում, գէթ մէկ անգամ, բախտը թակում է իւրաքանչիւրի դուռը, միայն թէ, շատ…
Read More