Remembrance Day, 25 April 2009

The video is in Armenian language following a very brief English introduction

Almost a decade later would I have changed anything substantial? I think no, except perhaps telling that there is hope in reference to "Ten Days that shook Armenia". However, I have serious doubts whether free and fair elections can take place under the auspices of the present Parliament (Azkayin Joghov) unless an independent Election Commission is established. Dikran Abrahamian

The video is in Armenian language following a very brief English introduction

Almost a decade later would I have changed anything substantial? I think no, except perhaps telling that there is hope in reference to "Ten Days that shook Armenia". However, I have serious doubts whether free and fair elections can take place under the auspices of the present Parliament (Azkayin Joghov) unless an independent Election Commission is established. Dikran Abrahamian

You May Also Like
Read More

Յիշե՞լ թէ՞ Չյիշել․․․Երկուստեք Ցաւալի

Հայկական պետականութեան վերականգնման հարիւրամեակին առիթով բազմաթիւ սերտողութիւններ ու մենագրութիւններ արձանգրուեցան. նոյնպէս ճառեր ու բանախօսութիւններ արտասանուեցան խանդավառ տօնախմբութիւններու ընթացքին: …
Read More
Read More

ԿԱՄԱԿՈՐ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 26-11-21 «Իշխանութիւնը առանց խիստ կանոնների եւ օրէնսդրութեան, ոչ թէ ազատութիւնների, այլ ինքնիշխանութեան՝ անարխիայի  երկիր է»:…
Read More
Read More

Իսրայէլի Քնէսէթին Մէջ

 Մ.Գ. Երուսաղէմ, 5 Յուլիս 2016 Երեքշաբթի, Յուլիս 5-ին, Իսրայէլի Քնէսէթին մէջ հերթական անգամ ըլլալով պիտի քննարկուէր Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչման խնդիրը։ Այս…
Read More