Robertson QC Discusses Armenian Genocide

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

You May Also Like
Read More

ՉԱՐԻՔ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 17 Հունիս 21 «․․․ Երբ ընտրում ենք “Չարիքի նուազագոյն”ը, այն քաղաքական մեծ սխալ փաստարկ…
Read More