Robertson QC Discusses Armenian Genocide

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

Human rights lawyer Geoffrey Robertson QC discusses in his new book
('An Inconvenient Genocide') the Armenian Genocide

Click on the below link to view the video (7:41)

abc.net.au

You May Also Like
Read More

Վերաբնակեցում

 Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 10 Յունիս 2015 Օտա՜ր, ամայի՜ ճամբէքի վրայ, Իմ քարաւանը մեղմ կը ղօղանջէ. Կանգնի'ր, քարաւանս,…
Read More