Scientific Method and Ancient Esoteric Knowledge

In the below short videos Prof. Hovhanness I. Pilikian presents the esoteric knowledge behind the 'tales' passed on to mankind over thousands of years. The scientific method of the ancient Greeks (Heraclitus for one) to modern historical research is discussed, in addition to an appreciation of the Bible as a historical document that contains deep secrets. "Noah's flood serves an important warning to mankind," maintains Prof. Pilikian.–Editor.

 

In the below short videos Prof. Hovhanness I. Pilikian presents the esoteric knowledge behind the 'tales' passed on to mankind over thousands of years. The scientific method of the ancient Greeks (Heraclitus for one) to modern historical research is discussed, in addition to an appreciation of the Bible as a historical document that contains deep secrets. "Noah's flood serves an important warning to mankind," maintains Prof. Pilikian.–Editor.

 

Click on the below links to view the series.

Scientific Method and Ancient Esoteric Knowledge part2

Newton's Greatest Untold Secret

Darwin's Great Scientific Blunder

Delinking Darwinism from Mankind's Origin

Social Justice and Modern Society

The Severe Warning to Mankind

The Scientific Method and Religion

You May Also Like
Read More

Յո՜ Երթաս Հայ Ժողովուրդ

Հեղինակ՝ Հրաչ Թուրիկեան, Թորոնթօ, 24 Նոյեմբեր 2009 Հայաստան-Թուրքիա Փրոթոքոլի ստորագրութեան նախօրեակին եւ յաջորդող օրերուն խառնաշփոթ կացութիւն տիրեց սփիւռքի…
Read More