«The Herbovores» «Խոտակերները»

Inspired by Azeri July 2020 aggression in Tavush region, Armenia

Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

Պաշտպանենք Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ կենսական շահերը

Յակոբ Անդրէասեան, Երուսաղէմ, Մայիս 2020 Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Մայիսի «Յայտարարութիւն»ը՝ «Ի Խնդիր Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Պայծառութեան», կը միտի…
Read More