Soldiers Join Demonstrators in Yerevan & View from a Drone

The path to democracy in Armenia is through participation of all sectors: youth, working people, artists, writers, police & soldiers, academia, progressive intellectuals and politicians. A broad coalition is a must!

The path to democracy in Armenia is through participation of all sectors: youth, working people, artists, writers, police & soldiers, academia, progressive intellectuals and politicians. A broad coalition is a must!

A view of demonstrators from a drone

You May Also Like
Read More

Տիկին Ռիթա Պոյաճեան

Հարցազրոյցը վարեց՝ Համօ Մոսկոֆեան, Պէյրութ, 14 Մայիս 2010   Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի՝ Գէորգ Հարպոյեան Վարժարանի Տնօրէնուհի  …
Read More