State of Denial – A Play by Rahul Varma

The Teesri Duniya theatre group has been part of Concordia University’s CURA project on "Stories of Montrealers" displaced by war, atrocities, human rights violations and genocide. In March 2009, the group organized a series entitled "Untold Histories" in which the Armeniam Genocide was presented by the works of Alan Whitehorn, Hourig Attarian and Nellie Hogikyan.

This spring (March 16 – April 1, 2012) the Teesri Duniya theatre group is putting forth a play– "State of Denial"–written by its Director Rahul Varma. It is based on the interviews of the CURA project and other works.
 

The Teesri Duniya theatre group has been part of Concordia University’s CURA project on "Stories of Montrealers" displaced by war, atrocities, human rights violations and genocide. In March 2009, the group organized a series entitled "Untold Histories" in which the Armeniam Genocide was presented by the works of Alan Whitehorn, Hourig Attarian and Nellie Hogikyan.

This spring (March 16 – April 1, 2012) the Teesri Duniya theatre group is putting forth a play– "State of Denial"–written by its Director Rahul Varma. It is based on the interviews of the CURA project and other works.
 


About the play:
When Odette, a Rwandan-borne Canadian filmmaker, travels to Turkey to investigate stories of genocide and hidden identity, she interviews Sahana, an elderly Muslim woman who has devoted her life to assisting Armenian survivors. Sahana confesses a chilling secret to Odette – a secret that challenges a state of denial – a secret that Odette must promise to make public at any cost.
Visit Teesri Duniya Website for more information

You May Also Like
Read More

Քրտական Հարց

«Ուխտի Հարիւրամեակ, Յետոյ Ի՞նչ» Շարքէն Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս, 22 Օգոստոս 2015 Անհրաժեշտ է իրապաշտ ըլլալ երբ խնդիրը…
Read More