Statement of the Right Honourable Stephen Harper and Letter of Honourable Jason Kenney

HON.STEPHEN HARPER

24 April 2009

"On this day we remember the terrible loss of life during the demise of the Ottoman Empire in 1915, and in particular the horrific suffering endured by the Armenian people. I have reminded all Canadians that both Houses of Parliament have adopted resolutions recognizing "the first genocide of the twentieth century." – The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada

"I am keenly aware of the great impact Armenians have had on Canadian society. The Armenian community has long enriched Canadian society with skills, knowledge and talent, and your efforts continue to contribute to the social, economic and political fabric of our society." – Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism

24 April 2009

"On this day we remember the terrible loss of life during the demise of the Ottoman Empire in 1915, and in particular the horrific suffering endured by the Armenian people. I have reminded all Canadians that both Houses of Parliament have adopted resolutions recognizing "the first genocide of the twentieth century." – The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada

"I am keenly aware of the great impact Armenians have had on Canadian society. The Armenian community has long enriched Canadian society with skills, knowledge and talent, and your efforts continue to contribute to the social, economic and political fabric of our society." – Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism

 

 

HON.STEPHEN HARPER


 

HON Jason Kenney

You May Also Like
Read More

«Հայ Սեղանաւորներ»

Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 1 Դեկտեմբեր 2013 «Հայ Սեղանաւորներ Միջին Արեւելքի Տարածքին Պոլիսէն Մինչեւ Պէյրութ» Հեղ.՝ Մկրտիչ Յ. Պուլտուքեան Հայկական Ցեղասպանութեան համապարփակ ուսումնասիրութեան անդաստանին մէջ կարեւոր…
Read More