Syndicated Journalist Coren Slams Turkish Hypocrisy

 

 

 
Keghart.com readers are encouraged to leave their remarks in the comments section.
 
2 comments
  1. Michael Coren

    Bravo goes out from us here in Malibu, California to Mr. Michael Coren!

    Yes, he dared to speak up and tell the truth about Turkey. Very well said sir. Thank you and God bless you. We are descendents & relatives of many victims from the Armenian Genocide . Time is not healing our wounds.

    Truth will sooner or later prevail. Turkey, face your bloody past and stop the hypocrisy!

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

ԱՀԱԶԱՆԳ

Ռուբէն Յովակիմեան, Սեն Ռաֆայել, 6 Օգոստոս 2021 «Պետութեան մէջ կան ծոյլ եւ անբաններ, որ նման են փեթակի բոռերին,…
Read More
Read More

Գաբրիէլը Ղափանի Մէջ

Զուարթ Աբէլեան, 2008 Զուարթ Աբէլեանի այս գրութիւնը լոյս տեսաւ 2008–ին Գաբրիէլ Ինճեճիկեանին ի պատիւ կազմակերպուած հանդիսութեան մը առիթով՝…
Read More