Talk Show Features Robertson QC on the Genocide

ANCA, March 16, 2015 / New York City, NY – International jurist, human rights lawyer, and academic Geoffrey Robertson QC discusses the facts of the Armenian Genocide, condemns President Obama's reticence to properly acknowledge that crime and urges Turkey to end its international campaign of denial in this powerful interview with Ethan Bronner on the Charlie Rose Show (first aired on March 16, 2015).

His latest book is An Inconvenient Genocide: Who Remembers the Armenians? In recent years, he has been particularly prominent in the defense of Julian Assange and WikiLeaks. He has also represented author Salman Rushdie, and prosecuted General Augusto Pinochet. In 2008, he was appointed by United Nations (UN) Secretary General Ban Ki-moon as a “distinguished jurist” member of the UN’s Justice Council, which nominates and supervises UN judges. His memoir, The Justice Game, has sold over 150,000 copies.

ANCA, March 16, 2015 / New York City, NY – International jurist, human rights lawyer, and academic Geoffrey Robertson QC discusses the facts of the Armenian Genocide, condemns President Obama's reticence to properly acknowledge that crime and urges Turkey to end its international campaign of denial in this powerful interview with Ethan Bronner on the Charlie Rose Show (first aired on March 16, 2015).

His latest book is An Inconvenient Genocide: Who Remembers the Armenians? In recent years, he has been particularly prominent in the defense of Julian Assange and WikiLeaks. He has also represented author Salman Rushdie, and prosecuted General Augusto Pinochet. In 2008, he was appointed by United Nations (UN) Secretary General Ban Ki-moon as a “distinguished jurist” member of the UN’s Justice Council, which nominates and supervises UN judges. His memoir, The Justice Game, has sold over 150,000 copies.

From March 13th to 15th, Mr. Robertson was in New York City headlining the "Responsibility 2015: Armenian Genocide Centennial Conference, a three day spotlight on the state of Armenian Genocide scholarship, genocide education, building solidarity, individual and group reparations, genocide denial, transitional justice, gender and mass violence, Islamized Armenians, and the Armenian Genocide in policy circles.

To watch the complete 3/16/2015 Charlie Rose Show, visit:
http://www.charlierose.com/watch/6053…

You May Also Like
Read More

Բեռլինում գրուեց իրաւագիտութեան պատմութիւն , մահափորձից Մինչեւ ՄԱԿ ի ցեղասպանութեան համագումարը

Կամքէ անկախ պատճառներով, ուշացումով եւ կարգ մը յապաւումներով կը հրատարակենք ներքոյիշեալ թղթակցութիւնը՝ հայցելով հեղինակին՝ Դոկդ. Ժիրայր Քոչարեանին ներողամտութիւնը:…
Read More
Read More

«««««««««««««Համաշխարհայնացում»»»»»»»»»»»»»

Ազգային-Մշակութային Ինքնութեան Վերացո՞ւմ, Թէ՞ Վերանորոգում Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 2 Յունուար 2014 Համաշխարհայնացումը, ըստ Ուիքիփետիայի, կը կատարուի տեսակէտներու միջազգային-համաշխարհային…
Read More