Tarkanian for Congress

Peter Musurlian, 2 November 2018

On Tuesday night, we will know if we have the seventh Armenian-American Member of Congress in U.S. history.

It's a low number, but my hopes are Hye.

Peter Musurlian, 2 November 2018

On Tuesday night, we will know if we have the seventh Armenian-American Member of Congress in U.S. history.

It's a low number, but my hopes are Hye.

Last night I completed an 8-minute video for Danny Tarkanian for Congress. It includes some historical facts and interviews, about Armenians in America, that you might find interesting.

If you could take action by simply sharing this video, Danny will be grateful. If you can do more, by all means, please do.
 
Please watch, then share!
 
Peter Musurlian
818.500.1234

 

3 comments
 1. Tarkanian is eagerly pushing the Trump agenda

  A correspondent from USA writes, "I like the idea of Armos in Congress, but Mr. Tarkanian is the polar opposite of my two favourite Congresswomen whose mothers are Armenian: Anna Eshoo and Jackie Speier.  Tarkanian is eagerly pushing the Trump agenda.  Hard to imagine."

  Dikran

 2. Go Tarkanian

  Not every Armenian American elected official can or should be a Democrat.
  We need Republicans too.
  So I want Danny to win.

  Let's then see who is more helpful to the Armenian American community.
  I am not thrilled with Eshoo and Speier.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

«Կորսուած Քաղա՞ք»

Թէ՞ «Յաւերժական Հայրենիք» Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 9 Սեպտեմբեր 2011 ՓերուիՈւրումպա հովիտի լեռնայինբարձրաւանդակին վրայ` ծովու մակերեսէն աւելի քան 2430…
Read More