Temporary Service Interruption

As of 24:00 EST (Canada & US) on Monday, 21 September 2009, Keghart.com will not be available to respond to messages. Services will resume on Sunday, 27 September 2009. Nonetheless, the readers are encouraged to continue submitting their comments, which will be published infrequently, within a period of 72 hours.
 
Likewise, e-mails sent to Rogers account will not receive responses during the above period.
 
We, at Keghart, extend our sincerest apologies for the inconvenience that this interruption of services may cause.

As of 24:00 EST (Canada & US) on Monday, 21 September 2009, Keghart.com will not be available to respond to messages. Services will resume on Sunday, 27 September 2009. Nonetheless, the readers are encouraged to continue submitting their comments, which will be published infrequently, within a period of 72 hours.
 
Likewise, e-mails sent to Rogers account will not receive responses during the above period.
 
We, at Keghart, extend our sincerest apologies for the inconvenience that this interruption of services may cause.

You May Also Like
Read More

Այշային «Անէծքը»

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 11 Յունուար 2016 Այշային հանդիպեցայ Նիկոսիա, Կիպրոս։ Եկած էր մաս կազմելու Քրիստոնէական տեղեկատուութեան կազմակերպութեան…
Read More