You May Also Like
Read More

ՀՅԴ-ի կաթողիկոսը

Արամ Ա. կաթողիկոսը Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականը պահանջող «Իր» գրութիւնը կը կարդար, ինք որ այնքան յանպատրաստից խօսող ճարտասան մըն…
Read More