“The Armenian Question”

Cengiz Aktar, a professor at Istanbul’s Galatasaray University and leader of the apology movement, Etyen Mahcupyan, a Turkish-Armenian journalist and writer and editor of Armenian weekly Agos, and Yalm Eralp a former diplomat and adviser to former Turkish prime ministers Yilmaz and Ciller discuss the "Armenian Question".

This episode of the Riz Khan show was aired on Aljazeera on 8 April, 2009.

Cengiz Aktar, a professor at Istanbul’s Galatasaray University and leader of the apology movement, Etyen Mahcupyan, a Turkish-Armenian journalist and writer and editor of Armenian weekly Agos, and Yalm Eralp a former diplomat and adviser to former Turkish prime ministers Yilmaz and Ciller discuss the "Armenian Question".

This episode of the Riz Khan show was aired on Aljazeera on 8 April, 2009.

You May Also Like
Read More

Վերջ Գտաւ…Son Buldu!

Թուրքիոյ «Մեղրալուսին»ը Արաբներու Հետ… Մեթր Գասպար Տէրտէրեան, Ազդակ, Պէյրութ Մեր արաբական աշխարհին մէջ Քեմփ Տէյվիտէն ետք, ստեղծուած քաղաքական…
Read More