“The Armenian Question”

Cengiz Aktar, a professor at Istanbul’s Galatasaray University and leader of the apology movement, Etyen Mahcupyan, a Turkish-Armenian journalist and writer and editor of Armenian weekly Agos, and Yalm Eralp a former diplomat and adviser to former Turkish prime ministers Yilmaz and Ciller discuss the "Armenian Question".

This episode of the Riz Khan show was aired on Aljazeera on 8 April, 2009.

Cengiz Aktar, a professor at Istanbul’s Galatasaray University and leader of the apology movement, Etyen Mahcupyan, a Turkish-Armenian journalist and writer and editor of Armenian weekly Agos, and Yalm Eralp a former diplomat and adviser to former Turkish prime ministers Yilmaz and Ciller discuss the "Armenian Question".

This episode of the Riz Khan show was aired on Aljazeera on 8 April, 2009.

You May Also Like
Read More

Ինչպէ՞ս Բացատրել

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելոս, 6 Մարտ 2013 Հայաստանի 2013-ի նախագահական ընտրութիւններէն անցած է երկու շաբաթ: Թէ՛ընտրութեան նախօրեակին…
Read More