“The Call from Armenia”

Sponsored by the Centennial Committee
& Sara Corning Centre for Genocide Education

Click on Canada's Response to the Armenian Genocide to read the preface.

Sponsored by the Centennial Committee
& Sara Corning Centre for Genocide Education

Click on Canada's Response to the Armenian Genocide to read the preface.

You May Also Like
Read More

Թռւրքիա 1998 և 2010

Հեղինակ՝ Մկրտիչ Պուլտուքեան,Պէյրութ,Ապրիլ 2010 The Turkish Dilemma 1998 Անցեալ տարուան Դեկտեմբեր ամսուն, Լիւքսեմպուրկի մէջ կայացաւ խիստ կարեւոր ժողով…
Read More