The Right Hon. Justin Trudeau’s Statement on the Genocide

 

 

1 comment
  1. Reparations

    Thank you Prime Minister Trudeau.
    Now can you please set to motion the subject of reparations such as the billions of dollars owing to Armenians and the return of the confiscated lands, Ararat, our sacred mountain and Western Armenia, and an apology? But then do beasts know how to apologize? That is a question that can be answered by a resounding NO.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Նոր Մարտահրաւէրներ

Ոսկան Մխիթարեան, Լոս Անճելըս,  18 Մայիս 2018 Սահմանադրութեան մեծ յաղթանակի տօնակատարութիւնները վերջացան եւ հիմա կը կանգնինք դէմ յանդիման…
Read More