The Three Rs

American-Armenian human rights activist Hovsep Fidanian, Ph.D, makes a brief but eloquent case for the just Armenian demands from Turkey in this seven-minute and thirty-second clip.

 

American-Armenian human rights activist Hovsep Fidanian, Ph.D, makes a brief but eloquent case for the just Armenian demands from Turkey in this seven-minute and thirty-second clip.

 

1 comment
  1. The three R’s

    Dear Editor,

    It is heartening to see and read your superlative comments about this short, however, quite an educational video. 

    What is disheartening is that members of our 'involved' community appear not to have taken the appropriate steps to disseminate it (video) among the uninitiated and unaware non-Armenian members of our human species…How can we expect acknowledgement of something when the overwhelming majority of the world's population, including most politicians, are unaware of these historical FACTS?!

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

«Առասպել Եւ Իրականութիւն»

Քանդակագործ Ռաֆֆի Թոքաթլեանի Փառաւոր Ցուցահանդէսը Մոսկուայի «Պելաեւօ» Պետական Ցուցասրահին Մէջ Համօ Մոսկոֆեան, Մոսկուա,  21 Հոկտեմբեր 2013 “Հայկական” Մոսկուայի…
Read More