The Turkish Oskar Schindler

Mehmet Celal Bey, the Forgotten Hero

"Turkey has been trying to avoid history surrounding the Armenian genocide. That's why you've probably never heard of this guy – the Turkish Oscar Schindler." Glenn Beck

Mehmet Celal Bey, the Forgotten Hero

"Turkey has been trying to avoid history surrounding the Armenian genocide. That's why you've probably never heard of this guy – the Turkish Oscar Schindler." Glenn Beck

2 comments
  1. Oscar Shindler a German Mehmet Celal Bey

    The chronology of the events would lead one to liken Oscar Shindler to a German Mehmet Celal Bey.

  2. Not Told in History

    This is a true story that history has not told. It's genocide by Islamist terrorist a century ago.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Վերջ Գտաւ…Son Buldu!

Թուրքիոյ «Մեղրալուսին»ը Արաբներու Հետ… Մեթր Գասպար Տէրտէրեան, Ազդակ, Պէյրութ Մեր արաբական աշխարհին մէջ Քեմփ Տէյվիտէն ետք, ստեղծուած քաղաքական…
Read More
Read More

Ռաֆֆի Թօքաթլեան

Հարցազրոյց՝ Համօ ՄոսկոՖեանի, Պէյրութ, 27 Յունուար 2010 Լիբանանեան և Լիբանանահայ Քանդակագործութեան Դեսպանը Համաշխարհային Արուետի Անդաստանին Մէջ Զէյթունի 1895-96…
Read More