The Voice of Duduk

"To honour the victims of the Armenian Genocide as well as celebrate Armenian Culture through its music."

Tigran Alexanyan, Andrew Cronshaw and Cevanne
"in an unforgettable evening of beautiful music"

"To honour the victims of the Armenian Genocide as well as celebrate Armenian Culture through its music."

Tigran Alexanyan, Andrew Cronshaw and Cevanne
"in an unforgettable evening of beautiful music"

You May Also Like
Read More

«Տղա՛ք, Պիտի Վազենք»

Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 25 Օգոստոս 2013 1960-ի վերջաւորութեան եւ 1970-ի սկիզբի տարիներն էին: Պէյրութի Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն…
Read More