Their Impact On Armenia & Armenians

 

A Discussion About Current Affairs:
The Georgian Crisis & "Football Diplomacy"
Their Impact On Armenia & Armenians

Participants:

Hrayr Kafessian B.Arch. – Introduction (In Armenian 00:01-04:53)
Dikran Abrahamian BA, MD – Discussion (In English 05:54-51:45)
Aram Adamyan MSc, MBA – Critique & Closing Remarks
Organized by Armenian Democratic Liberal Party – Toronto
September 28, 2008, Toronto  

 

A Discussion About Current Affairs:
The Georgian Crisis & "Football Diplomacy"
Their Impact On Armenia & Armenians

Participants:

Hrayr Kafessian B.Arch. – Introduction (In Armenian 00:01-04:53)
Dikran Abrahamian BA, MD – Discussion (In English 05:54-51:45)
Aram Adamyan MSc, MBA – Critique & Closing Remarks
Organized by Armenian Democratic Liberal Party – Toronto
September 28, 2008, Toronto  

You May Also Like
Read More

«Կորսուած Քաղա՞ք»

Թէ՞ «Յաւերժական Հայրենիք» Հրայր Ճէպէճեան, Նիկոսիա, 9 Սեպտեմբեր 2011 ՓերուիՈւրումպա հովիտի լեռնայինբարձրաւանդակին վրայ` ծովու մակերեսէն աւելի քան 2430…
Read More