Top L.A. Radio Host Blasts Obama’s Genocide Dithering

23 April 2010


 


23 April 2010


 

Please leave your remarks below in the comments section.
You May Also Like
Read More

Վերադարձ

Գրիգոր Գրաճեան, Պէյրութ, 23 Օգոստոս, 2009   Եօթ տարեկան Պօղոսին համար անհասկնալի բան մը տեղի կ’ունենար: Գիւղը ամբողջութեամբ…
Read More