Towards Positive Action (video presentation)

If you can’t see the video, check the top part of this screen and click on the yellow bar, then install the ActiveX it mentions.
Duration of video: 59min

after about 10min of playing, you will be able to fast-forward/rewind
 

If you can’t see the video, check the top part of this screen and click on the yellow bar, then install the ActiveX it mentions.
Duration of video: 59min

after about 10min of playing, you will be able to fast-forward/rewind
 

You May Also Like
Read More

Մղձավանջ

Սամվել Խալաթյան, Երևան, 27 սեպտեմբեր 2023 – Նարես մնացել է Ճարտարում, մի բան արե՜ք… … Վերջին պաշտոնական տվյալներով՝…
Read More