Turkey No Longer Friendly with the West

Michael Coren Interviews Jirair Tutunjian

Click on Sun TV to view the video

Michael Coren Interviews Jirair Tutunjian

Click on Sun TV to view the video

You May Also Like
Read More

«Մենք Ենք, Մեր Նախագահը»

Սամվել  Հովասափյան, Բեռլին, Սեպտեմբեր 2012 Վերջերս  հայկական տարբեր կայքէջերում կարելի է դիտել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության ամբողջ…
Read More