Մեկնաբանութիւններ՝ լրագրող Ժիրայր Թիւթիւնճեանէն

Սաղիմահայ ծագումով գանատահայ անուանի լրագրող Ժիրայր Թիւթիւնճեան հանրութիւնը հետաքրքրող ընթացիկ խնդիրներու մասին իր մեկնաբանութիւնները կը յայտնէ HorizonArmenianTV-ի եթերով: Հաղորդավար՝ Մարք Սարեան: Հարցազրոյցի ընթացքին կը շօշափուին Նուրհան պատրիարքի, Արցախի, Հայաստանի Հանրապետութեան, հայութեան ապագայ արեւելումի եւ հայկական մամուլի հետ առնչուած հարցեր: Այս երիզը արձանագրուած էր շուրջ երկու շաբաթ առաջ: Ըստ նորագոյն տուեալներու (Դիմատետր-Facebook) Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան դիւանատունը չեղեալ յայտարարած է «Կովերու պարտէզ»ը 99 տարիով վարձակալութեան տալու համաձայնագիրը:
Leave a Reply

Comments containing inappropriate remarks, personal attacks and derogatory expressions will be discarded.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Read More

In Support of Karabakh

ÂÇÏáõÝù ϳݷݻÉáí Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõݪ   ²ñųÝÃÇÝÇ »õ àõñáõÏáõ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ µáÕáùÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñ Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ, Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ »õ…
Read More
Read More

Ամանորեան Մտորումներ

Արամ Սեփեթճեան, Պէյրութ, Յունուար 2014 Համայն աշխարհ կ’եռեւեփի ճգնաժամային ծանրածանր կենսական եւ լրջագոյն իւրայատուկ խնդիրներու հետեւանքներով:   “…Եւ յերկիր…
Read More