Uvezian No Stranger in the Night

With roots in Lebanon, Avo speaks on various topics which people would love to hear: Composing the music of Frank Sinatra’s Strangers in the Night; about his encounter with the Shah of Iran; the Korean War; the benefactor Melkonian family; his world-famous cigar plantations; Fidel Castro; the Avo Festivals; friends Ray Charles, Dave Brubeck, Lionel Richie and other musicians.

Please watch this easy to listen 3-part interview by Shant TV:

With roots in Lebanon, Avo speaks on various topics which people would love to hear: Composing the music of Frank Sinatra’s Strangers in the Night; about his encounter with the Shah of Iran; the Korean War; the benefactor Melkonian family; his world-famous cigar plantations; Fidel Castro; the Avo Festivals; friends Ray Charles, Dave Brubeck, Lionel Richie and other musicians.

Please watch this easy to listen 3-part interview by Shant TV:

1 comment
  1. Enjoyed the Avo clips

    Thanks for your Avo clips which I had missed to see on Shant TV. I enjoyed that very much.

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Խ Ո Հ Ե Ր

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 14 Դեկտեմբեր 2020 – Ա – Յարգելի հայրենակից, Վերջին մէկ ամսուան ահաւոր իրադարձութիւնները,…
Read More
Read More

Վերջ Գտաւ…Son Buldu!

Թուրքիոյ «Մեղրալուսին»ը Արաբներու Հետ… Մեթր Գասպար Տէրտէրեան, Ազդակ, Պէյրութ Մեր արաբական աշխարհին մէջ Քեմփ Տէյվիտէն ետք, ստեղծուած քաղաքական…
Read More