Veradarz (“Return to Armenia”) TV Program

With great pleasure Keghart.com introduces to its readers Harout Bronozian's Veradarz ("Return to Armenia") TV program in California. It airs every Wednesday,  and the recordings may be viewed at your leisure as they are archived.

Brief news items and interviews dealing with subjects related to Armenia's economy and social life are presented.

With great pleasure Keghart.com introduces to its readers Harout Bronozian's Veradarz ("Return to Armenia") TV program in California. It airs every Wednesday,  and the recordings may be viewed at your leisure as they are archived.

Brief news items and interviews dealing with subjects related to Armenia's economy and social life are presented.

1 comment
  1. Interview with Topchyan

    I appreciate your interview with Stepan Topchyan regarding Zori Balayan's letter to Putin. The subject is very important to every Armenian. Thank you very much. I was particularly impressed by the intellectual outlook of Topchyan regarding Armenian issues. I am very interested in knowing more about Topchyan's work. Would you be kind enough to provide me with his email address so that I may contact him? Thanks again for the informative TV program,

    Vigen Ohanian

Comments are closed.

You May Also Like
Read More

Ինչպէ՞ս Բացատրել

Յարութ Տէր Դաւիթեան, Լոս Անճելոս, 6 Մարտ 2013 Հայաստանի 2013-ի նախագահական ընտրութիւններէն անցած է երկու շաբաթ: Թէ՛ընտրութեան նախօրեակին…
Read More