Via Dolorosa

"In this month of April, the world commemorates the genocide not only of the Armenian, but also the Jewish and Rwandan peoples. We naturally focus on these issues at this time, but the work on the Armenian Genocide is not for just once a year."(The Armenian Genocide: Not for Just Once a Year)

"In this month of April, the world commemorates the genocide not only of the Armenian, but also the Jewish and Rwandan peoples. We naturally focus on these issues at this time, but the work on the Armenian Genocide is not for just once a year."(The Armenian Genocide: Not for Just Once a Year)

——————————————————

Prelude to the Genocide (Song, Video)
Decker, Dani, Tsvetov, Aughagen, Inka, Grigoryan
Important Turkish Voice
"Keep Turkey on Our Side"
British Response to the Genocide of Armenians
Of Insulting Junkets and Denialism
Love During the Medz Yeghern
Genocide Encyclopedias and the Armenian Genocide
(Video)
Armeno-Turkish Dialogue Must Continue
Of Insulting Junkets and Denialism
Turkey Protests, Armenia Welcomes  Swiss Decision

————————————

Dear Keghart.com reader,

The above selected articles were distributed to four-thousand academics in Canada and one-thousand odar (non-Armenian) readers in Americas. We kindly ask you to forward similar compositions to odar friends. Alternately, you may use this flyer.

Respectfully,
Keghart.com Editorial Team

 

You May Also Like
Read More

Անարդար Վճիռը

Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 20 Հոկտեմբեր 2015 Եւրոպայի ամենէն հռչակաւոր և կարող փաստաբաններէն մէկը նկատուող Ճէֆրի Ռոպըրթսընի ձայնին…
Read More
Read More

Նուիրեալները

 Մեթր Պարգև Դաւիթեան, Թորոնթօ, 5 Ապրիլ 2016 Ապրիլ 1-ը ճանչցուած է որպէս կատակի և ճերմակ սուտերով զուարճանալու օր։…
Read More