Viken L. Attarian to Run for Liberal Party Nomination

June 13, 2014

Viken L. Attarian, a long-time and prominent member of the Liberal Party of Canada and president of its Policy Commission in Quebec plans to run in the next federal election in the Montreal riding of Ahuntsic-Cartierville. But first he has to win his party's nomination.

“I decided to run in that riding for several reasons,” said Attarian. “Firstly, it is a riding that I know very well and where I lived for thirteen years. Secondly, it is where I started getting involved in federal politics and where I developed as a Liberal political thinker and where I have built my first political network. Finally, it is a riding that has a diverse cultural background of many communities that is a true reflection of the Canadian identity and where I feel the most connected.”

June 13, 2014

Viken L. Attarian, a long-time and prominent member of the Liberal Party of Canada and president of its Policy Commission in Quebec plans to run in the next federal election in the Montreal riding of Ahuntsic-Cartierville. But first he has to win his party's nomination.

“I decided to run in that riding for several reasons,” said Attarian. “Firstly, it is a riding that I know very well and where I lived for thirteen years. Secondly, it is where I started getting involved in federal politics and where I developed as a Liberal political thinker and where I have built my first political network. Finally, it is a riding that has a diverse cultural background of many communities that is a true reflection of the Canadian identity and where I feel the most connected.”

We wish Attarian success in this new phase of political engagement. Keghart.com will soon publish a detailed interview with him about this important endeavor. Those wishing to assist Viken may contact us; we will put them in touch with Viken's campaign team.

Վիգէն Լ. Ադդարեան Որոշեց Ներկայանալ Իբրեւ Ազատական Թեկնածու Յաջորդ Դաշնակցային Ընտրութեանց Ահունցիք-Քարթիեվիլ Ընտրաշրջանի Մէջ

Keghart.com տեղեկացաւ վաւերացուած աղբիւրէ թէ Գանատայի Ազատական Կուսակցութեան երկարամեայ ժրաջան ծառայող եւ անոր Քեպէքի Քաղաքական Ուղեգիծի Յանձնախումբի Նախագահ Վիգէն Լ. Ադդարեանը որոշած է ներկայանալ որպէս թեկնածու Գանատայի ընտրութիւններուն Մոնթրէալի Ահունցիք-Քարթիեվիլի ընտրաշրջանէն:

Անշուշտ՝ նախ պէտք է որ շահի իր ընտրաշրջանի կուսակցական ներքին ներկայացուցչական ընտրապայքարը, որովհետեւ բազմաթիւ ուրիշներ նոյնպէս ներկայացուցած են իրենց թեկնածութիւնը նոյն ընտրաշրջանին համար:

«Այս ընտրաշրջանը նախընտրեցի քանի մը պատճառներով» ըսաւ Վիգէն: «Նախ եւ առաջ՝ որովհետեւ քաջատեղեակ եմ անոր եւ հոն բնակած եմ տասներեք տարիներ: Երկրորդ, որովհետեւ հոն է որ առած եմ գանատական կեանքիս առաջին քաղաքական քայլերս, հոն կազմաւորուած է ազատական քաղաքական միտքս եւ հոն սկսած են առաջին քաղաքական կապերս այս երկրին մէջ: Եւ վերջապէս, այդ ընտրաշրջանը ունի հարուստ բազմամշակութային բնոյթ եւ այլազան քաղաքացիական խմբաւորումներ, ուր գանատական ինքնութեան զանազանութիւնը շատ լաւ կը դրսեւորուի եւ որուն շատ մօտիկ կը զգամ:»

Վիգէնին յաջողութիւն կը մաղթենք այս քաղաքական իր նոր ծրագրին համար: Keghart.com պիտի շուտով հրատարակէ  մանրամասն հարցազրոյց մը իրեն հետ լուսաբանելու համար սոյն կարեւոր որոշումին եւ ծրագրին այլազան ոլորտները: Բոլոր անոնք որ կը փափաքին աջակցիլ Վիգէնին կրնան կապ հաստատել մեզի հետ եւ մենք տեղեկութիւնները պիտի փոխանցենք Վիգէնին ընտրական աշխատանքային խմբակին:

8 comments
 1. Viken Attarian

  Bravo Mr. Attarian. We need more Canadian Armenians to get involved in Canadian politics. Here, in Calgary, during the last election we had Anoush run for the Liberal party. She did not make it but we were proud of her. To be a Liberal in Alberta is not an easy task.

  1. Vrejouhi, You said it

   Dear Ms. Atikian,

   You are absolutely correct.  We need more Armenian involvement in Canadian politics.

   My hats off to Anoush, although I do not know her personally.  The fact that she chose to run for the Liberals in Calgary says one thing about her already, that she must be a Liberal of conviction.

   And that is the second thing we need.  We want people to get involved, but we want that involvement to be authentic and driven by a will to serve a Canadian political perspective, regardless of which one is chosen.

   Only when we are authentic will we be able to make a difference and convince others to support us. As well, only then we shall be able to convince others to support issues of concern to Armenians.

   And thank you for caring enough to comment

   Paregamoren

   Viken L. Attarian

 2. Viken Attarian’s Nomination

  Bravo Mr. Attarian! I'm so happy to hear about your nomination! I wish you all the best in your political career!

  1. Thanks Maro

   Thank you Maro for your kind words,

   I sincerely hope to be up to the challenge.

   Paregamoren

   Viken L. Attarian

 3. Wishing Viken success in his nomination

  Viken is a seasoned politician and an astute person. If he is nominated, the party will benefit from his contribution to the Liberal Party. If nominated and elected, his constituency will gain a person who truly cares and represents their interests in Ottawa. I therefore wish Viken all the best and success in his political life. Rest assure, my friends and I will be supportive of his endeavor in every respect.

  Best Regards,

  Garbis Korajian

  1. Thanks for the Thoughts

   Thank you, Garbis. I appreciate your kind words, because I know how sincere they are.

   I can also tell you that I know many young men and women in the Armenian community who would be excellent parliamentarians. It is just that a career in politics does not attract them. Many citizens are cynical about politics and politicians.

   I believe that societies that neglect to send their best and brightest into public service careers do so at their own peril.

   I want to do politics differently; to do it in such a way that everyone feels that their ideas matter, are listened to and are important. I want to act as a role model for others to follow. I want to make sure that at some point in their lives, true citizens decide that they too can represent others with dignity, respect and a vision for a better country.

   I have been "accused" of being an idealist. I wear that designation as a badge of honor.

   Thank you for your support.

   Paregamoren,

   Viken L. Attarian
    

 4. The Right Man

  We are all 110% behind Viken to get the nomination and get elected. Nobody can represent the Armenian community, defend and promote the true values of the Liberal Party better than him.

  His record  of many years of hard work in our community and with the Liberal Party speaks for itself.

  Good luck and lots of success.

   

  1. No One Person

   Dear Onno,

   Thank you for your sincere feelings. I would like to add that there is no one person who can make things happen in any field.

   If I serve, it is because of the things I believe in. I believe that most people want to do the right thing.
   Whatever was a success for me, has been due to the support and teamwork of all those who believed in the same vision and who rallied around a specific idea. I owe them a lot. It was really their success.
   This has been true for me in all fields, in community work, in political work, and even professionally.
   I owe to the thousands of these men and women who have collaborated with me over the years, a huge debt of gratitude. Because they allowed me to earn their trust. That is a rare thing, indeed.

   I will be sharing my vision with everyone and work tirelessly to convince them that I deserve their trust one more time.

   Leadership is not about doing things right, that would be management. Leadership is about doing the right things.

   My campaign is dedicated to the leader in every single person.

   Paregamoren,

   Viken L. Attarian

Comments are closed.

You May Also Like