Wide-ranging Interview with Montreal Intellectual

Montreal-based Viken Attarian, a leading Canadian-Armenian intellectual who is seeking the  Liberal Party of Canada nomination in the Ahuntsic-Cartierville riding in the next federal elections, shared his innovative views on a variety of topics ("political engagement", "how to enhance the role of women in society", "addressing economic challenges") during a recent wide-ranging interview with Lory Boudjikanian of Montreal. We present the segment on Canada's foreign policy.–Editor.

Other interviews may be viewed at

Bilingual (Eng/Fr) Web Interview on Politics

Montreal-based Viken Attarian, a leading Canadian-Armenian intellectual who is seeking the  Liberal Party of Canada nomination in the Ahuntsic-Cartierville riding in the next federal elections, shared his innovative views on a variety of topics ("political engagement", "how to enhance the role of women in society", "addressing economic challenges") during a recent wide-ranging interview with Lory Boudjikanian of Montreal. We present the segment on Canada's foreign policy.–Editor.

Other interviews may be viewed at

Bilingual (Eng/Fr) Web Interview on Politics

You May Also Like
Read More

Շտապ կոչ

Վիգէն Տարաքճեան, Մոնթրէալ, 13 Դեկտեմբեր 2022 Անգլերէն բնագիրը ընթերցելու համար սեղմեցէք այստեղ Urgent Appeal Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Ինչպէս գիտէք, շուրջ…
Read More
Read More

Ոճիր

Ահմեթ Ալթան,  «Թարաֆ», 21 Յունուար 2011 Հայացուց՝ Գրիգոր Կէօքճեան, Պէյրութ Հրանդ Տինքի սպաննութեան չորս տարի եղաւ:   Այս…
Read More