Wide-ranging Interview with Montreal Intellectual

Montreal-based Viken Attarian, a leading Canadian-Armenian intellectual who is seeking the  Liberal Party of Canada nomination in the Ahuntsic-Cartierville riding in the next federal elections, shared his innovative views on a variety of topics ("political engagement", "how to enhance the role of women in society", "addressing economic challenges") during a recent wide-ranging interview with Lory Boudjikanian of Montreal. We present the segment on Canada's foreign policy.–Editor.

Other interviews may be viewed at

Bilingual (Eng/Fr) Web Interview on Politics

Montreal-based Viken Attarian, a leading Canadian-Armenian intellectual who is seeking the  Liberal Party of Canada nomination in the Ahuntsic-Cartierville riding in the next federal elections, shared his innovative views on a variety of topics ("political engagement", "how to enhance the role of women in society", "addressing economic challenges") during a recent wide-ranging interview with Lory Boudjikanian of Montreal. We present the segment on Canada's foreign policy.–Editor.

Other interviews may be viewed at

Bilingual (Eng/Fr) Web Interview on Politics

You May Also Like
Read More

Թուրքը Եւ Խիղճը

Թուրք պետութիւնն ու  ժողովուրդը, պատասխանատու են գաղթականներու դիմագրաւած դժուարութեանց համար, ուր շատեր իրենց կեանքն ու ընտանիքները կորսնցուցին: (Փրոֆեսոր…
Read More