Wishing A Joyful Christmas And Continued Success

 "At this time of the year I would like to wish all Armenians a joyful Christmas and continued success in the New Year in informing the world of the plight of Armenians" John W. DesRochers, Penetanguishene, Ontario, 21 December 2007

John W. DesRochers was born in Penetanguishene, Ontario in 1933. From an early age he demonstrated a love for art and spent much time developing his natural talents. Growing up on the shores of Georgian Bay was no doubt an inspiration and much of this influence is reflected in his landscapes.

In 1950 John attended the Ontario College of Art and graduated in 1954. He then worked as a designer in the footwear industry after studying with Institut Crepin. John also did  freelance work and was an instructor with the Penetang Art Club during the 1960s-70s and has worked as an instructor in serigraphy.
As a registered Metis of Ojibwa heritage, John has explored this part of his ancestral roots, which in turn has been beautifully expressed through his Native Canadian inspired artwork.

 "At this time of the year I would like to wish all Armenians a joyful Christmas and continued success in the New Year in informing the world of the plight of Armenians" John W. DesRochers, Penetanguishene, Ontario, 21 December 2007

John W. DesRochers was born in Penetanguishene, Ontario in 1933. From an early age he demonstrated a love for art and spent much time developing his natural talents. Growing up on the shores of Georgian Bay was no doubt an inspiration and much of this influence is reflected in his landscapes.

In 1950 John attended the Ontario College of Art and graduated in 1954. He then worked as a designer in the footwear industry after studying with Institut Crepin. John also did  freelance work and was an instructor with the Penetang Art Club during the 1960s-70s and has worked as an instructor in serigraphy.
As a registered Metis of Ojibwa heritage, John has explored this part of his ancestral roots, which in turn has been beautifully expressed through his Native Canadian inspired artwork.

In January 2000, one year after losing their oldest son Tom to Acute Myloid Leukemia, John and his wife Annette travelled to the Holy Land, where both found peace and where John's desire to paint experienced a reawakening. His series of the Holy Land is an extensive pictorial travel journal of this journey.

After lengthy careers in footwear design and printing/graphics (silk screen), John is now retired and spends much of his free time travelling, being involved in his community and painting. The diversity of his artwork reflects a lifetime filled with rich experiences and a deep appreciation of the beauty that surrounds us.

Totems

Alert Bay Totems (Pastel)

 

Telling Wind (Oil)
 

Struggle for Life (Oil)

MacDonald River (oil and Acrylic)

Visit John W. DesRochers' on-line Gallery of Fine Art

 

 

You May Also Like
Read More

«Հայ Սեղանաւորներ»

Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 1 Դեկտեմբեր 2013 «Հայ Սեղանաւորներ Միջին Արեւելքի Տարածքին Պոլիսէն Մինչեւ Պէյրութ» Հեղ.՝ Մկրտիչ Յ. Պուլտուքեան Հայկական Ցեղասպանութեան համապարփակ ուսումնասիրութեան անդաստանին մէջ կարեւոր…
Read More