You May Also Like
Read More

ՄԱՐԶԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ, ՆՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

Մարզերի երեխաները մարզերում (ՄԵՄ) ընկերային-կրթական հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) պատանի-երիտասարդների հետ հարցազրույցը վարեց «Գեղարդ»ի հրատարակիչ Արուսյակ Կարապետյանը: Գեղարդ.- Ինչպե՞ս…
Read More