Year 2014 Analytics

Month     Visits      Pages        Hits
January 13,700 86,573 252,429
February 78,656 430,633 495,188
March 96,363 562,437 618,651
April 77,849 339,054 382,514
May 65,143 260,415 303,952
June 62,302 291,628 332,145
July 73,264 389,121 424,919
August 69,720 409,570 452,023
September 67,561 296,025 334,109
October 70,537 355,634 557,835
November 73,922 418,631 779,277
December 70,667 336,576 704,446
Total 819,684 4,176,297 5,637,488

Month     Visits      Pages        Hits
January 13,700 86,573 252,429
February 78,656 430,633 495,188
March 96,363 562,437 618,651
April 77,849 339,054 382,514
May 65,143 260,415 303,952
June 62,302 291,628 332,145
July 73,264 389,121 424,919
August 69,720 409,570 452,023
September 67,561 296,025 334,109
October 70,537 355,634 557,835
November 73,922 418,631 779,277
December 70,667 336,576 704,446
Total 819,684 4,176,297 5,637,488

Year 2013 Analytics

  Month

 Visits

 Pages

   Hits

Jan 2013

47,000

416,585

878,942

Feb 2013

40,628

294,241

627,279

Mar 2013

54,302

359,097

856,500

Apr 2013

54,224

315,355

828,300

May 2013

43,152

233,418

621,336

Jun 2013

39,994

182,422

611,284

Jul 2013

53,440

216,281

833,138

Aug 2013

69,942

262,475

1,433,816

Sep 2013

62,614

270,964

892,814

Oct 2013

49,993

192,582

704,312

Nov 2013

54,359

241,810

836,699

Dec 2013

101,399

439,415

2,098,123

Total

671,047

3,424,645

11,222,543

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Year 2013 Analytics

 

  Month

 Visits

 Pages

   Hits

Jan 2013

47,000

416,585

878,942

Feb 2013

40,628

294,241

627,279

Mar 2013

54,302

359,097

856,500

Apr 2013

54,224

315,355

828,300

May 2013

43,152

233,418

621,336

Jun 2013

39,994

182,422

611,284

Jul 2013

53,440

216,281

833,138

Aug 2013

69,942

262,475

1,433,816

Sep 2013

62,614

270,964

892,814

Oct 2013

49,993

192,582

704,312

Nov 2013

54,359

241,810

836,699

Dec 2013

101,399

439,415

2,098,123

Total

671,047

3,424,645

11,222,543

 

You May Also Like
Read More

ՀՀ-ի իրավահաջորդության խնդիրը կամ Հայոց պետական այրերի մեղքերի սրբագրման նոր միջոց

Վահե ՍԱՐԳՍՅԱՆ, «Միտք» վերլուծական կենտրոն ,25.10.2009թ. Հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրմամբ հասարակական լայն քննարկումների մեկնարկից հետո մեջտեղ եկան մի շարք…
Read More