Yeraz (Dream)

Yeraz (Dream):  performed by Khatchatur I. Pilikian and Sona Kupelian accompanying on the piano. 

Author of Lyrics: Smbat Shahaziz
Composer: Unknown

Recorded in February 1985, Beirut, in Pilikian’s vocal recital of Fifteen Centuries of Armenian Song.

Enjoy!

Click on the Play button below to listen to the song:


Yeraz (Dream):  performed by Khatchatur I. Pilikian and Sona Kupelian accompanying on the piano. 

Author of Lyrics: Smbat Shahaziz
Composer: Unknown

Recorded in February 1985, Beirut, in Pilikian’s vocal recital of Fifteen Centuries of Armenian Song.

Enjoy!

Click on the Play button below to listen to the song:

You May Also Like
Read More

Վտանգ

Ռուբէն Յովակիմեան Սեն Ռաֆայել 2-Ապրիլ 2022 «Երկչոտի վախը վտանգից առաջ է, Թուլամորթինը՝ վտանգի ընթացքին, իսկ քաջը սրսփում է…
Read More