Yeraz (Dream)

Yeraz (Dream):  performed by Khatchatur I. Pilikian and Sona Kupelian accompanying on the piano. 

Author of Lyrics: Smbat Shahaziz
Composer: Unknown

Recorded in February 1985, Beirut, in Pilikian’s vocal recital of Fifteen Centuries of Armenian Song.

Enjoy!

Click on the Play button below to listen to the song:


Yeraz (Dream):  performed by Khatchatur I. Pilikian and Sona Kupelian accompanying on the piano. 

Author of Lyrics: Smbat Shahaziz
Composer: Unknown

Recorded in February 1985, Beirut, in Pilikian’s vocal recital of Fifteen Centuries of Armenian Song.

Enjoy!

Click on the Play button below to listen to the song:

You May Also Like
Read More

ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Դոկտ. Հարություն Մարության,  Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, Երեւան. Դոկդ. Յարութիւն Մարութեանի ներքեւի գրութիւնը վերցուած է ընդարձակածաւալ «Ռուսաստանի Դաշնութեան…
Read More