You Think You Might Want to Run for Elected Office?

Considering its sophistication, organization, and urgent causes, the Canadian-Armenian community hasn't left its mark on Canadian politics. Canadian-Armenian politicians have been few and far between. But now there are signs that more Armenians are entering or planning to enter the political arena–municipal, provincial, and federal. Here are practical tips from a major ex-political leader to people who are thinking to toss their hats into the Canadian political arena–Editor.

Considering its sophistication, organization, and urgent causes, the Canadian-Armenian community hasn't left its mark on Canadian politics. Canadian-Armenian politicians have been few and far between. But now there are signs that more Armenians are entering or planning to enter the political arena–municipal, provincial, and federal. Here are practical tips from a major ex-political leader to people who are thinking to toss their hats into the Canadian political arena–Editor.

You May Also Like
Read More

ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Դոկտ. Հարություն Մարության,  Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, Երեւան. Դոկդ. Յարութիւն Մարութեանի ներքեւի գրութիւնը վերցուած է ընդարձակածաւալ «Ռուսաստանի Դաշնութեան…
Read More