Keghart’s New Feature: Lit Map

31 October 2011

Keghart.com team has introduced a new feature: the Revolve Map. Scroll down this page and click on the map. Green dots are hit points of origin. The glittering points show live traffic. You may view it in 2D, 3D or bar form. The latter provides statistics of hits received from around the globe as of October 1, 2011. Your comments are welcome.-Editor

31 October 2011

Keghart.com team has introduced a new feature: the Revolve Map. Scroll down this page and click on the map. Green dots are hit points of origin. The glittering points show live traffic. You may view it in 2D, 3D or bar form. The latter provides statistics of hits received from around the globe as of October 1, 2011. Your comments are welcome.-Editor

 

You May Also Like
Read More

Զուգահեռներ

Հեղինակ՝ Յարութ Տէր Դաւիթեան, Մասիս, Լոս Անճելըս, 24 Ապրիլ 2010   Զուգահեռներ Հայկական Բարենորոգումներու և Հայկական Ցեղասպանութեան Ճանաչման…
Read More