Statements of SDHP and ADLP

Յայտարարութիւն

The two parties SDHP (Hunchakian) and ADLP (Ramgavar) declared their respective positions in relation to recent events, which were received by Armenians worldwide if not by surprise but by a sense of shock. Below are the texts in their entirety.  ARF Condemns Turkish-Armenian Agreement was reported earlier in Keghart.com.

The two parties SDHP (Hunchakian) and ADLP (Ramgavar) declared their respective positions in relation to recent events, which were received by Armenians worldwide if not by surprise but by a sense of shock. Below are the texts in their entirety.  ARF Condemns Turkish-Armenian Agreement was reported earlier in Keghart.com.

 

 

 

Յայտարարութիւն


ADL Announcement

You May Also Like

Հիմա Էլ Լռե՞նք

Փոխան Խմբագրականի Սամվել Հովասափյան, Բեռլին, Մայիս 2011 Երբեմն մեզ մնում է միայն անզորությունից և անելանելության զգացումից նստել և…
Read More