Return to Armenia

Alan Whitehorn, May 2012

Return to Armenia is a  bilingual collection of personal and political poems. It expresses the enduring painful legacy of the Armenian Genocide. It reveals the survivors’ trauma and  the separation and fragmentation of life in the Diaspora. The book also takes the reader on an intellectual odyssey to the four points of the compass of the author’s ancestral homeland. In the later sections, some of the challenges facing contemporary Armenian society are explored and the quest for  identity in a complex and cosmopolitan world posed.

Alan Whitehorn, May 2012

Return to Armenia is a  bilingual collection of personal and political poems. It expresses the enduring painful legacy of the Armenian Genocide. It reveals the survivors’ trauma and  the separation and fragmentation of life in the Diaspora. The book also takes the reader on an intellectual odyssey to the four points of the compass of the author’s ancestral homeland. In the later sections, some of the challenges facing contemporary Armenian society are explored and the quest for  identity in a complex and cosmopolitan world posed.

Alan Whitehorn, the grandson of an orphan of the Armenian Genocide, is an Armenian-Canadian poet and academic. He is an Emeritus professor at the Royal Military College of Canada in Kingston, Ontario. He is the author of a number of books including Just Poems: Reflections on the Armenian Genocide, Ancestral Voices: Identity, Ethnic Roots and Genocide Remembered and the Armenian Genocide: Resisting the Inertia of Indifference.
 
 
You May Also Like
Read More

Կորուստ Մը Եւս

Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս, 8 Սեպտեմբեր 2016 Համացանցային Keghart.com-ն ալ անցաւ պատմութեան գիրկը։ Ան հերոսի նման գլուխը…
Read More
Read More

ՈՂՋՈՅՆ…

Սիմոն Սիմոնեանի Մահուան Երեսնամեակին Առիթով  Ասատուր Կիւզելեան, Լոնտոն, 11 Մայիս 2016 Ողջոյն… Դարերու խորքէն եկող բարեւելու այս եղանակին…
Read More